Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PORTÁLU WWW.ZNAMAFIRMA.SK

 

§ 1. Všeobecné ustanovenia

 

Poskytovateľ služieb a Prevádzkovateľ portálu:

Spoločnosť: NET -SITE:IT s. r. o.

IČO: 44 238 398

vedená u mestského súdu v Trenčíne,

Kontaktná adresa: Kasárenská 2050, Trenčín 911 05

 

 

Portál - portál vedený Poskytovateľom služieb na webovej adrese: http://www.znamafirma.sk/;

 

Užívateľ - návštevník portálu - fyzická osoba, plne spôsobilá na právne úkony, ktorá aktívnym používaním portálu získava prístup k službám Poskytovateľa.

 

Ekonomický subjekt - je zastúpený identifikátory, Je ekonomickým subjektom, právnickou osobou, podnikateľom a podieľa sa na verejnom obchodnom styku v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

 

Pobočka - miesto alebo sídlo podnikania Ekonomického subjektu.

 

Identifikátor - Verejne prístupný obchodný názov alebo obchodné meno ekonomického subjektu, sídlo ekonomického subjektu, identifikačné číslo ekonomického subjektu

 

Služba - služba poskytovaná elektronicky, založená na zasielaní a prijímaní dát pomocou verejných komunikačných a informačných systémov na základe individuálnej požiadavky príjemcu služby - Užívateľa, bez súčasnej prítomnosti strán.

 

Poskytovateľ poskytuje svoje Služby výhradne na základe týchto Podmienok.

Podmienky sú pre Používateľa záväzné, a to bez nutnosti uzatvárania osobitnej zmluvy. 

 

 

§ 2. Druhy a rozsah Služieb

 

Poskytovateľ poskytuje nasledovné Služby:

umožňuje Užívateľom zverejňovať informácie a názory o Ekonomických subjektoch a pobočkách;

sprístupňuje vyhľadávač Ekonomických subjektov. Tie sú triedené podľa regiónu a kategórií;

informuje o nových informáciách a názoroch užívateľov na ekonomické subjekty podnikajúce vo verejnom priestore poskytovaním tovaru, služieb alebo zamestnávaním zamestnancov;

podporuje slobodný verejný priestor;

ekonomickým subjektom na žiadosť umožňuje aktualizovať informácie o sebe a druhu ekonomickej činnosti zdarma;

 ekonomickým subjektom umožňuje vnímať feedback a recenzie zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov.

 

Umožňuje tiež propagovať získané hodnotenia a reagovať na názory Užívateľov. Funkcie sú zdarma.

Registrácia ekonomického subjektu je zadarmo.

 

Informácie a názory o Ekonomických subjektoch a pobočkách sa zverejňujú v podobe rebríčkov; o mieste v rebríčku rozhodujú prijaté názory a hlasovanie.

 

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zavedenie poplatkov za poskytované služby v rámci prevádzky portálu ZNAMAFIRMA.sk po predchádzajúcej dohode so záujemcom o služby.

 

 

§ 3. Podmienky poskytovania služieb

 

Každý Užívateľ má možnosť sa zoznámiť s informáciami a názormi o Ekonomických subjektoch a pobočkách a využívať portálový vyhľadávač.

Pridávať názory o Ekonomických subjektoch a pobočkách;

 

Slobodným využitím Služieb portálu ZNAMAFIRMA.sk Užívateľ súhlasí so všetkými ustanoveniami týchto Podmienok a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

Poskytovateľ služieb nesprístupňuje údaje tretím stranám bez súhlasu Používateľa alebo Ekonomického subjektu, ibaže o to požiada oprávnený orgán.

 

Užívateľ môže naviac:

pridávať informácie a názory o Ekonomických subjektoch a pobočkách;

nahlasovať zneužitie priestoru.

 

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na dočasne prerušenie poskytovania Služieb z dôvodu modernizácie alebo úprav Portálu alebo z dôvodu údržby komunikačného a informačného systému.

 

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prerušenie poskytovania Služieb z dôvodu nezávislých na jeho vôli.V

 

prípade, že Užívateľ odvolá súhlas s ktorýmkoľvek ustanovením Podmienok, je povinný toto okamžite oznámiť Poskytovateľovi služieb so žiadosťou o zmazanie ním autorizovaných informácií.

 

V prípade opodstatnených pochybností ohľadom pravdivosti Užívateľom uvedených údajov, Poskytovateľ služieb môže požiadať o predloženie príslušných dokumentov, potvrdzujúcich predkladané informácie. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na ľubovoľné úpravy služieb, nástrojov a spôsobu fungovania portálu ZNAMAFIRMA.sk, vrátane zmazanie všetkých dát, zhromaždených v databáze, právo na pozastavenie činnosti, právo na prevod práv k portálu ZNAMAFIRMA.sk a vykonávania všetkých právoplatných činností spojených s portálom ZNAMAFIRMA.sk.

 

Užívateľ nemá žiadny nárok voči Poskytovateľovi služieb z titulu uvedených činností.  

 

 

§ 4. Hodnotenie Ekonomických subjektov

 

Pridávanie názorov a informácií o odborníkoch a Zariadeniach

Každý názor má svojho Užívateľa, ktorý je autorom svojho názoru.

 

Užívateľ sa musí pod svoj názor podpísať pomocou mena, alebo webového mena. Užívateľ môže názor uviesť z pozície Klienta, Zamestnanca, Dodávateľa alebo iné.Každý názor je identifikovaný pomocou IP adresy užívateľa. Názory a informácie o Ekonomických subjektoch sa môžu vzťahovať len na ekonomickú činnosť subjektu. Názory a informácie o Ekonomických subjektoch majú byť založené na osobných skúsenostiach Užívateľa a nie na skúsenostiach tretích strán.

 

Užívateľ prehlasuje svoje názory za pravdivé a je za ne zodpovedný. Jeden Užívateľ nemôže pridávať viac rovnakých názorov. Užívateľ nesmie pridávať reklamné obsah.

 

Pridané informácie, názory a komentáre nesmú porušovať práva a princípy spoločenského správania. Najmä je zakázané používať vulgárne, nemravné a urážlivé výrazy, používať prezývky, odvolávať sa na súkromnú a rodinnú sféru, obviňovať zo spáchania prečinu, vyzývať k použitiu násilia alebo k rasovej, náboženskej, etnickej nenávisti apod.

 

Užívateľ prehlasuje, že informácie alebo názory, ktoré pridal na portál ZNAMAFIRMA.sk, sú pravdivé. Poskytovateľ služieb má právo odmietnuť zverejniť a tiež odstrániť zverejnené názory a informácie, ak sú v rozpore s týmito podmienkami, slušným správaním, dobrými mravmi alebo právnymi predpismi a zákonmi.

 

Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za obsah portálu, informácií o ekonomických subjektoch, názorov a komentárov, pridávaných Užívateľmi alebo ekonomickými subjektmi.

 

 

§ 5. Profil Ekonomického subjektu

 

Profil Ekonomického subjektu obsahuje identifikátory, hodnotenie, online mapu sídla, odkazy na sociálne siete, názory a komentáre Užívateľov. Každý Ekonomický subjekt má len jeden Profil. Nesmú sa vytvárať fiktívne alebo zdvojené Profily, tie budú následne odstránené.

 

Každý Užívateľ môže vytvoriť alebo potvrdiť Profil ekonomického subjektu. K tomuto účelu musí registrovať Ekonomický subjekt, alebo sa musí kontaktovať poskytovateľa. Poskytovateľ služieb má právo odmietnuť zverejniť alebo odstrániť zverejnené informácie, ak zistí, že sú nepravdivé alebo o to Ekonomický subjekt požiada pomocou Žiadosti o odstránenie. Tá musí obsahovať identifikáciu Ekonomického subjektu za pomocou Výpisu z obchodného registra, Oficiálnej žiadosti a Čestným identifikačným vyhlásením doporučene zaslaným na adresu Poskytovateľa. 

 

 

§ 6. Zodpovednosť

 

Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah a formu materiálov a informácií zverejnených na portáli ZNAMAFIRMA.sk Užívateľom. Užívateľ preberá úplnú zodpovednosť za narušenie zákona alebo za škodu, vzniknutú následkom jeho konania na portáli ZNAMAFIRMA.sk, najmä v dôsledku uvedenia nepravdivých údajov, zverejnenie služobného tajomstva alebo iných dôverných informácií, porušením osobných práv alebo autorského práva a práv príbuzných alebo mravných zásad. Poskytovateľ služieb výslovne vyhlasuje, že používanie portálu ZNAMAFIRMA.sk a služieb, ktoré sú na Portály poskytované, je vykonávané na vlastnú zodpovednosť Používateľa. Na všetky zverejnené informácie a materiály a tiež produkty a služby, dodávané prostredníctvom portálu ZNAMAFIRMA.sk, sa nevzťahuje záruka jej hodnoty, užitočnosti, úplnosti, alebo použiteľnosti.

 

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za fyzické, právne alebo iné chyby ponúkaných bezplatných produktov a za riadnu kvalitu bezplatných služieb. Nezodpovedá tiež za následky nesplnenia alebo riadneho splnenia záväzkov, ktoré ktokoľvek prijal prostredníctvom portálu ZNAMAFIRMA.sk a za schopnosť týchto osôb prijímať záväzky.

 

Poskytovateľ služieb neposkytuje žiadnu záruku na správne fungovanie portálu ZNAMAFIRMA.sk v celku alebo v časti. V prípade, že bude Poskytovateľovi služieb doručené oficiálne oznámenie o protiprávne povahe uschovávaných dát pridaných Užívateľom, Poskytovateľ znemožní prístupu k týmto údajom, Poskytovateľ služieb nezodpovedá voči Užívateľovi alebo ekonomickému subjektu za škodu vzniknutú následkom znemožnenia prístupu k týmto údajom.

 

 

§ 7. Postup pri nahlásenie výhrad a reklamačné konanie

 

Poskytovateľ vynaloží potrebné úsilie na zabezpečenie správneho fungovania portálu ZNAMAFIRMA.sk a poskytne pomoc pri riešení problémov, spojených s jeho fungovaním. Výhrady, týkajúce sa správnosti názorov, umiestnených na portáli ZNAMAFIRMA.sk je možné nahlásiť Poskytovateľovi. Odpoveďou na hlásenie bude Poskytovateľ zasielať najneskôr do 30 kalendárnych dní na emailovú adresu respondenta.    

 

 

§ 8. Záverečné ustanovenia

 

Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Podmienky po predchádzajúcom oznámení tejto zmeny Užívateľom. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami sa strany riadia ustanoveniami zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou, Občianskeho zákonníka a dobrými mravmi otvorenej spoločnosti. Súdom príslušným na riešenie sporov vyplývajúcich z poskytovania Služieb je súd miestne príslušný podľa sídla Poskytovateľa služieb.

 

Tieto Podmienky rušia predchádzajúce podmienky a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom jej zverejnenia na portáli ZNAMAFIRMA.sk a to 10. 7. 2012.  

 

 

 

 

 

Základné pravidlá ochrany súkromia

 

Portál ZNAMAFIRMA.sk má verejne prístupný charakter. K hlavným účelom portálu patrí želanie vytvoriť otvorenejšiu spoločnosť a to nielen v obchodných alebo ekonomických sférach. Zverejňovanie a rozširovanie informácií a názorov o Ekonomických subjektoch a pobočkách je vykonané na základe verejne dostupných zdrojov pre všetkých Užívateľov, ktorí využívajú sieť Internet a môžu byť indexované webovými vyhľadávačmi. Pravidlá pre spracovanie dát vyplývajúce zo všeobecných pravidiel pre internetovú komunikáciu, informácie zo systémových logov (napr. IP adresy) portálu ZNAMAFIRMA.sk sa používajú na technické účely, spojené so správou našich serverov. Okrem toho sa IP adresy používajú na zhromažďovanie všeobecných štatistických demografických údajov (napr. o tom, z ktorej oblasti pochádza pripojený používateľ).

Portál ZNAMAFIRMA.sk používa cookies na poskytovanie obsahu a služieb prispôsobených k individuálnym potrebám a záujmom. Vypnutie cookies v prehliadači obvykle nebráni použitiu našich služieb, ale môže spôsobiť problémy. Cookies sa využívajú aj pre zhromažďovanie všeobecných štatistických informácií, týkajúcich sa používania služieb Užívateľmi. Ekonomický subjekt musí obsahovať verejné ekonomické údaje.

Portál ZNAMAFIRMA.sk nezverejňuje žiadne ďalšie údaje o Užívateľovi alebo Ekonomickom subjektu. 

 

 

Osobné údaje

 

Správcom údajov sprístupnených Užívateľom je Poskytovateľ služieb a Prevádzkovateľ portálu ZNAMAFIRMA.sk.  Poskytovateľ spracováva údaje podľa platných predpisov, podľa pravidiel stanovených v Základných pravidlách ochrany súkromia najmä týkajúcich sa riadnej ochrany údajov. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Užívateľa alebo Ekonomického organizácie v rozsahu potrebným na stanovenie, vytvorenie obsahu, úprav, zrušenie a správneho plnenia služieb podľa Všeobecných Podmienok.

 

 

Obsah, vytváraný Užívateľom

 

Názory a informácie, umiestnené v profiloch Ekonomických subjektov a Pobočiek sú verejne prístupné pre všetkých a sú pridávané Užívateľmi. 

 

 

Uschovávanie a ochrana informácií

 

Osobné údaje Užívateľov sú uchovávané v databáze, ktorá využíva technické a organizačné prostriedky, zabezpečujúce ochranu spracovávaných dát podľa požiadaviek, stanovených v predpisoch o ochrane osobných údajov, vrátane nariadenia Ministra vnútra, ktoré musia spĺňať informačné zariadenia a systémy určené na spracovávanie osobných údajov. Prístup k databáze majú len Správcovia so špeciálnym oprávnením. 

 

 

Právo na overenie, úpravu a odstránenie osobných údajov.

Obmedzenia.

 

Ekonomický subjekt má právo prístupu k informáciám kedykoľvek. Môže ich bezplatne aktualizovať alebo odstrániť. Pre zabránenie opakovanej registrácie osôb, ktorých účasť na portáli ZNAMAFIRMA.sk bola ukončená z dôvodu zneužitia našich služieb, môžeme odmietnuť odstránenie údajov, potrebných na znemožnenie opakované registrácie.

 

Odstránenie údajov môže byť zamietnuté aj v prípadoch uvedených v právnych predpisoch. V prípadoch ustanovených v právnych predpisoch, portál ZNAMAFIRMA.sk môže tiež sprístupniť časť údajov Užívateľa alebo Ekonomického subjektu tretím osobám, na účely spojené s ochranou autorského (alebo iného) práva, ale len na základe písomnej žiadosti zaslanej doporučene na adresu Prevádzkovateľa. Subjekt, ktorý podáva takúto žiadosť, je povinný predložiť dôkaz o vlastníctve autorského majetkového (alebo iného) práva k obsahu / produktu / službe.

Musí tiež predložiť podozrenie, že tieto práva boli porušené. Prevádzkovateľ môže tiež sprístupniť zhromaždené údaje na vyžiadanie oprávnených štátnych orgánov. Elektronická pošta zasielaná Prevádzkovateľovi sa archivuje a v niektorých prípadoch môže byť využitá za účelom dokazovania. 

 

 

Odkazy na iné webové stránky

 

Prevádzkovateľ nezodpovedá za politiku ochrany súkromia uplatňovanú voči majiteľovi alebo správcovi webových stránok, na ktoré odkazujú odkazy, umiestnené v portálu ZNAMAFIRMA.sk. Odporúčame zoznámiť sa s obsahom vyhlásenia o ochrane súkromia umiestnených na stránkach, ktoré zhromažďujú osobné údaje. Užívateľ je plne zodpovedný za obsah, ktorý sa nachádza na stránke, na ktorú odkazuje odkaz, ktorý umiestnil v portálu ZNAMAFIRMA.sk.   

 

 

Prevádzkovateľ portálu ZNAMAFIRMA.sk VYJADRUJE ŽELANIE, ABY TENTO OTVORENÝ PRIESTOR PORTÁLU NAPLNILI KONŠTUKTÍVNE NÁZORY, KTORÉ POMOŽU OSTATNÝM K VYTVORENIU SI NÁZORU VLASTNÉHO.